James le Roux Lewensloop/Curriculum Vitae

Sien James le Roux se lewensbeskrywing vir meer inligting/See James le Roux’s biography for more information

1929 Jan 20     Gebore op die plaas MAHEM te Cornelia, distrik Frankfort/Born on MAHEM (farm) at Cornelia, district Frankfort, Orange Free  State, South Africa.

1934                   Gesin trek na FRANKFORT/Family moves to FRANKFORT

1935-1941         Laerskool – eers tuisonderrig, toe Laerskool Koppies/Primary education- first home tuition, then Primary School Koppies

1939/40            Gesin trek na SWAERSHOEK, tussen Heilbron en Koppies/Family moves to SWAERSHOEK (or SWAGERSHOEK), between Heilbron and Koppies

1942-1946         Hoërskool – Sarel Cilliers Hoërskool, Koppies/Secondary Education – Sarel Cilliers High School, Koppies

1947 Feb 16      Kom tot bekering/Conversion to God

1947 Aug 16      Word geroep tot die bediening/Called to the ministry

1947-1949        Help met die boerdery op Swaershoek/Helps on the farm Swaershoek

1950-1952         BA (UOVS, BLOEMFONTEIN)/BA – University of the Orange Free State, Bloemfontein

1953-1956         V.D.M. (Studeer te Bloemfontein onder Dr DJJ de Vos)/Theological Studies under Dr DJJ de Vos, Bloemfontein – “Seminary of Bloemfontein”

1957-1958         BA Hons (UOVS, Bloemfontein), werk as leraar in Bloemfontein/BA (Hons) (UOFS), work as minister in Bloemfontein

1958 Sep 27      Studeer Doctorandus Theologiae VUA, AMSTERDAM, Holland/Doctorate study at the Vrije Universiteit, Amsterdam, Holland

1960 Mei 28      Ontmoet Alma Eva Knoll (geb Brunner) in Oos-Duitsland/Meets Alma Eva Knoll (nee Brunner) in East Germany

1960 Des 26      Alma ontvlug na Wes-Duitsland met haar kinders/Alma flees to West Germany with  her children

1961 Feb 6        Trou met Alma Knoll (Feb in Holland, later die jaar in SA)/Marries Alma Knoll (in Feb in Holland, and later the year again in South Africa)

1961 Jun 12       Arriveer in KAAPSTAD met Alma en haar drie kinders, Friedhelm, Siegbert, Angela/Arrives in CAPE TOWN with Alma and her three children, Friedhelm, Siegbert and Angela

1961 Jul 18        Word beroep na die Hervormde Nederduitse Gereformeerde (later Christelike Gereformeerde) Kerk, Parow, Kaapstad/Receives a call to the Reconstituted Dutch Reformed (later the Christian Reformed) Church Parow,  Cape Town

1961 Aug 26      Word bevestig as leraar te Parow deur Ds Roux van Port Elisabet/Inducted as minister at Parow by Rev Roux, from Port Elizabeth

1961 Des 26      Geboorte van Saunders Jacobus le Roux (Jimmy/later Jimi)/Birth of Saunders Jacobus le Roux (Jimmy, later Jimi)

1964                   Trek na Spes Bonalaan 2, Belvedere, Parow/Moves to 2 Spes Bona Ave, Belvedere, Parow

1964 Aug 12      Geboorte van Rhona Beate le Roux/Birth of Rhona Beate le Roux

1968                    Opa und Oma Brunner trek na Suid-Afrika/Grandfather and grandmother Brunner moves to South Africa

1972 Pinkster    Genesingsbediening en herlewing begin in Parow/Healing ministry and revival begins during Pentecost in Parow

1974                   Trek na Van Nieropsingel 6, Panorama, Parow/Moves to Van Nierop Crescent 6, Panorama, Parow

1974 Jan 19      Troue van Angela met Piet van Hansen, CGK Parow/Marriage of Angela to Piet van Hansen, CRC Parow

1974 Jun 15      Troue van Siegbert met Dolores Smit, CGK Parow/Marriage of Siegbert to Dolores Smit, CRC Parow

1975 Jun 7        Troue van Friedhelm met Rene Lubbe, CGK Parow/Marriage of Friedhelm to Rene Lubbe, CRC Parow

1976 Feb 5        Word moderator van die HNG (later CG) Kerk/Becomes moderator of the RDR (later CR) Church

1981                   Trek na Marinasingel 29, Panorama, Parow/Moves to Marina Crescent 29, Panorama, Parow

1982 Apr 17      Troue van Rhona met Gary Kieswetter, CGK Parow/Marriage of Rhona to Gary Kieswetter, CRC Parow

1983 Mei           Gediagnoseer met breinkanker/diagnosed with brain cancer

1983 Okt/Nov   Trek na Sederlaan 2, Panorama, Parow/Moves to Seder Ave 2, Panorama, Parow

1984 Jan           Ontvang demissie as leraar, CGK Parow, deur Ds Zimmermann/Receives demission as minister, CRC Parow, by Rev Zimmermann

1984 Feb 2        Ouma Brunner oorlede/Grandmother Brunner passes away

1984 (Sep)        Trek na Gazaniastr 72, Kenridge Uitbr (by Welgemoed), Bellville/Moves to Gazania Str 72, Kenridge Ext (at Welgemoed), Bellville

1984 Jul 14       Losmaking van die moderatorskap van die kerk/release from the moderatorship of the church

1985 Jul 29       Sterf te Karl Bremer Hospitaal, Bellville/Passes away at Karl Bremer Hospital, Bellville

1985 Aug 1        Begrafnis CGK Parow na Stikland Begraafplaas/Funeral CRC Parow to Stikland Cemetery